Other Services

典当业

典当私人物品如:高档手表和贵重金属(不動產除外).一般按抵押品的實際價值打价换取现金,並約期贖回。

PAWNBROKING:

Pawn personal product items such as: top grade watches and precious metals (except real estate).The general according with the actual value of the collateral for rating exchange cash and redeem items at the end of the contract.

PAJAK GADAI:

Pajak gadai peribadi seperti jam tangan mewah dan bahan logam (tidak termasuk hartanah).Secara pertukaran wang tunai mengikut penilaian cagaran sebenar dan penebusan bahan cagaran pada masa perjanjian tamat
货币兑换服务

提供全面的匯款及貨幣兌換服務

CURRENCY EXCHANGE:

Provide comprehensive remittance and currency exchange services

PERTUKARAN MATA WANG:

Menyediakan kiriman wang dan perkhidmatan penukaran mata wang
支票兑现服务

以合理的利率提供支票兑换现金,使企业降低成本,减少税收,达到短、平、快的周转效益。

CHEQUE EXCHANGE CASH SERVICE:

Provide a reasonable rate of exchange cheque for cash, reduce costs & taxes business, to achieve business short, flat and fast.

PERKHIDMATAN PERTUKARAN CEK:

Sediakan perkhidmatan pertukaran cek kepada tunai dan kadar faedah yang munasabah untuk mencapai perniagaan pendek, rata dan cepat serta membolehkan mengurangkan kos dan cukai perniagaan